2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Welfare Schemes

Computer Training Programme

This programme envisages to give computer course training for the children of workers. Under this scheme LBS centre for science and Technology offers training for DCA and PGDCA courses.

A fees concession of 75% will be given to the students of the workers belongs to a monthly inclome of below 5000 and fees concession of 50% to the children of the workers to a monthly income of above 5000/-. SC/ST students will get 100% fee concessionForm to be collected form the district office by paying Rs.10.