2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Welfare Schemes

Financial assistance to differently abled children of the workers

The board renders financial assistance to the unmarried and differently abled child of the workers. As per the scheme financial assistance of Rupees 100/- per month will be given to the worker until his/her retirement. While applying for financial aid for first time must submit the application along with the Medical Board’s Certificate and duly signed relationship certificate between the applicant and the child. Application for renewal must be attached with Life Certificate of the child.