2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Government Orders

Government Orders


Kerala Labour Welfare Fund Board

No
Order No.
Date
Subject
1 GO(RT)No.1980/04/Labour 26/07/2004 Marriage Benefit Scheme for female workers and their daughters Download
2 GO(RT) No.2865/04/LBR 02/11/2004 Order issued to grant marriage benefit to female workers and their daughters whose monthly income is not exceeding 5000/- Download
3 GO(RT)No.294/2006LBR 03/02/2006 Enhanced the number and amount of educational Grant. Download
4 GO(P)No.69/2014 Labour 23/06/2014 Raised the retirement age of Labour Welfare Fund employees Download
5 GO.(RT)No.296/2017/LBR 04/03/2017 Enhanced the rates of rooms of kumily Holiday Home. Download
6 GO(RT)No.1100/2018/LBR 14/09/2018 Renal diseases and palaysis are also included in the treatment benefit scheme for serious diseases. Download
7 GO(P)No.86/2018/LBR 08/10/2018 Notification regarding the appointment and juridiction of Labour Welfare Fund Inspector’s Download
8 16/01/2020 The Kerala Labour Welfare Fund (Amentment) Ordianance,2020 Download