2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Welfare Schemes

High School Education Grant

Board provides high school education grant to the children of workers. As per the scheme, students from standard 8 to 10 will be getting Rs.600/- each as financial assistance. Eligibility for the grant is determined on the basis of merit. Application for the grant must be received in the office by August 30th of every year. Under this scheme, grants will be awarded to 3945 students every year.