2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Welfare Schemes

Higher Education Grant

The main objective of this scheme is to provide assistance for higher education to the children of the subscribers of the Board. Under this scheme, the grant will be given to students studying from Plus one to Post Graduation. The amount of grants to be provided are from Rs.800 to Rs.3600 depending on the course of study. Application for this grant must be submitted in the first year of each course. Students who receive first year grant will get the grant renewed every year till the completion of the course.