2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Organisation

With a view to improve the standard of living and ametiorate the social condition of labour, the Government of Kerala constituted Labour Welfare Fund Board on 1st May 1977. The Board consists 21 members including the Chairman. The Government by notification appoint the Labour Welfare Fund Commissioner to ensure that the provision of the Act and the Rules made there under are duly carried out. The head quarters of the Board is located at Thiruvananthapuram. The board currently has 10 district offices with notified juridication.