2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

RTI

Designation of Authorities RTI ACT-2005 in Kerala
Labour Welfare Fund Board

 • Office of Labour Welfare Fund Commissioner, TVM
  State Public Information Officer- Finance Officer
  Assistant Public Assistant Public Information Officer- Senior Superintendent
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -TVM
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-TVM
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -KLM
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-KLM
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -ALP/PTA
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-ALP
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -KTM
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-KTM
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -IDK
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-IDK
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -EKM
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-EKM
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -TSR
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-TSR
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -PKD
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-PKD
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -KKD
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-KKD
 • Office of the District Labour Welfare fund Inspector -KNR
  Public Information Officer-Labour Welfare fund Inspector-KNR

Appellate Authority
Labour Welfare Fund Commissioner , Thiruvananthapuram