2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Welfare Schemes

SSLC Cash Award

As per this scheme, 25 cash awards will be distributed in each district. Out of this, those who have obtained ‘A+’ grade for all subjects will be awarded with Rs. 1000/- each and those who have not obtained ‘A+’ grade for all subjects will be awarded with Rs. 600/- each considering the number of ‘A+’ grades they have obtained. In case the number of the applicants is more than the specified limit, then the income limit will be applicable. Two cash awards will be provided to a boy and a girl who have secured highest marks in the SC/ST category.