2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Welfare Fund

The Government constitutes Labour Welfare Fund, as per Section 3, to which the following amounts are credited:-

 • All Unpaid accumulation due to workers.
 • All fines realized from the employees.
 • Deduction made under the provision to subsection(2) of Section 9 of the Payment of Wages Act,1936.
 • Contributions by employees and employers.
 • Any interest by way of penalty paid under Section 14.
 • Any Voluntary donations.
 • Any amount realized by the Board from other sources to augment the resources of the Board.
 • Any fund transferred under sub-section (6) of Section 17.
 • Any sum borrowed under Section 18.
 • Any unclaimed amount credited to the Government in accordance with the rules made under the Payment of Wages Act, 1936 and the Minimum Wages Act, 1948.
 • Grants or advances made by the Central or State Government or any local authority.