2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ 2021 ജനുവരി 15വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

WELFARE SCHEMES

Treatment Benefit for Serious Disease

The subscriber of the board entitled to get a maximum amount of Rupees 10000/- for critical disease such as Cancer, Tuberculosis, Leprosy, Renal Disease, Paralysis, Heart valve Surgery and mental illness. The subscriber can avail this in addition to ESI benefit. The application should be submitted within 6 months after treatment.