•  0471-2463769

കുമളിയിലെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം

സോഫ്റ്റുവെയര്‍ ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ കുമിളി റിസര്‍വേഷന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നടത്താന്‍ സാധിക്കുകയില്ല !

Room Tariff

Room Availability Total Rooms Public Rate(Rs). Employees Rate (Rs.)
Auditorium 1 10000 5000
Dormitory 3 2000 1000
Suit Room 3 1500 750
Delux Room 10 600 300
Standard Room 10 400 200
Mini Hall 1 2000 1000