• MAIN IMAGE LAYERS LAYER NR. 1
    LAYER NR. 2
  • MAIN IMAGE LAYERS LAYER NR. 1
    LAYER NR. 2

ആമുഖം

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി‍ 1977 മെയ് 1 ന് നിലവില്‍ വന്നതാണ് കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്. 1975 ലെ കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലുടമയില്‍ നിന്നും തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്നുമുളള അംശദായവും മറ്റു നിയമാനുസൃത വരുമാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചാണ് ബോര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നത്. 1948 ലെ ഫാക്ടറീസ് നിയമം സെക്ഷൻ 2-ല്‍ പറയുന്ന

തുടർന്ന് വായിക്കുക

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി


ശ്രീ. വി. ശിവന്‍കുട്ടി

ബഹു. തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി


ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ കെ എൽ

ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കമ്മീഷണർ .

വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും