•  0471-2463769

കുമളിയിലെ തൊഴിലാളി വിശ്രമ കേന്ദ്രം

കുമളിയിലെ തൊഴിലാളി വിശ്രമ കേന്ദ്രം

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വിശ്രമമേള ചെലവഴിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്നതിന് കുമളിയില്‍ ഒരു തൊഴിലാളി വിശ്രമകേന്ദ്രം ബോര്‍ഡ് നടത്തി വരുന്നു. ഇവിടെ ബോര്‍ഡിലെ വരിക്കാരായ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കും താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും സൗജന്യ നിരക്കുകള്‍ ഏർപ്പെടുത്തി